+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl

Blog

Nasz statut

STATUT FUNDACJI ATALAYA

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Atalaya zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Annę Ejme, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jolantę Gardocką w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 37 w dniu 09 września 2014 roku.
 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1994 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§2

Fundacja ma osobowość prawną.

§3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4

Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§5

 1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji. Pieczęć może ponadto zwierać znak Fundacji.
 2. Fundacja może posługiwać się charakterystycznymi znakami audiowizualnymi,
  w szczególności zaś znakiem graficznym.

§6

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
  w wybranych językach obcych.

§7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§8

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw edukacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§9

Fundacja została powołana w celu:

 1. inicjowania i wspierania działalności edukacyjnej, oświatowej, szkoleniowej, profilaktycznej, terapeutycznej, wychowawczej i doradczej,
 2. upowszechniania idei rozwoju przez całe życie,
 3. uruchamiania procesów służących zwiększaniu zaangażowania dzieci, młodzieży i dorosłych w proces edukacji,
 4. wspierania nauki, sztuki, kultury i ochrony środowiska,
 5. rozwijania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w społeczeństwie,
 6. inicjowania działań służących rozwojowi umiejętności społecznych i zawodowych oraz kształtowaniu przedsiębiorczości i odpowiedzialności za własny rozwój.

§10

Fundacja realizuje cele określone w § 9 poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej w zakresie:

 1. Organizowania warsztatów, kursów, szkoleń, spotkań, wykładów, sesji coachingowych, terapii i doradztwa w obszarach tematycznych związanych z celami Fundacji,
 2. Organizowania konferencji naukowych i popularno-naukowych, paneli dyskusyjnych, seminariów, targów, konkursów, wystaw, imprez i obozów edukacyjnych dla realizacji celów Fundacji,
 3. Promocji innowacyjnych metod i nowych technologii w edukacji,
 4. Organizowania akcji medialnych (akcji i kampanii społecznych),
 5. Badania i analizy aktualnych trendów edukacyjnych,
 6. Działalności wydawniczej,
 7. Działalności charytatywnej i dobroczynnej,
 8. Wspierania działań i inicjatyw służących poprawie jakości życia w społeczeństwie oraz ochronie zdrowia fizycznego i psychicznego,
 9. Organizowania wymiany międzynarodowej i działań na rzecz integracji europejskiej oraz nawiązywania współpracy z partnerami zagranicznymi dla realizacji celów Fundacji,
 10. Działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości,
 11. Współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami dla realizacji celów statutowych Fundacji,
 12. Promocji i organizacji wolontariatu.

§11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK FUNDACJI

§12

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 20.000 złotych (dwudziestu tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności, z czego na działalność gospodarczą ze środków funduszu założycielskiego przeznaczona zostaje kwota 3.000,- (trzech tysięcy) złotych.
 2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
 3. darowizn, spadków, zapisów,
 4. dotacji i subwencji oraz grantów,
 5. odsetek bankowych,
 6. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 7. dochodów z majątku Fundacji,
 8. dochodów z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.
 9. Dochody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych.
 10. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.
 11. Zarząd Fundacji może postanowić o utworzeniu z dochodów Fundacji funduszu rezerwowego, z którego będą pokrywane wydatki Fundacji w dalszych latach jej funkcjonowania. Wysokość potrąceń dokonywanych na fundusz rezerwowy oraz jego wysokość określa Zarząd Fundacji, kierując się koniecznością zapewnienia ciągłości pracy Fundacji.

§13

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§15

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

§16

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji Atalaya,
 4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§17

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych
w odrębnych przepisach, w rozmiarach służących wyłącznie realizacji jej celów statutowych,
w następujących dziedzinach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

Działalność wiodąca – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B),

Pozostałe formy działalności:

 1. edukacja (85),
 2. działalność wydawnicza (58),
 3. działalność związana z produkcją filmów, nagrań video, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59),
 4. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62),
 5. działalność usługowa w zakresie informacji (63),
 6. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68),
 7. działalność firm centralnych (Head Offices); doradztwo związane z zarządzaniem (70),
 8. badania naukowe i prace rozwojowe (72),
 9. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90),
 10. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73),
 11. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (74)
 12. działalność związana z zatrudnieniem (78),
 13. działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79),
 14. działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostałą działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (82)
 15. opieka zdrowotna (86),
 16. działalność organizacji członkowskich (94),
 17. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47).

ROZDZIAŁ V
ORGANY FUNDACJI

§18

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji

§19

 1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych i kontrolnych nad działalnością Fundacji.
 2. Rada składa się od trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego Rady. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 3. Członkowie Rady Fundacji:
 4. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 5. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
 8. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie.
 10. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji.
 11. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§20

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków, a w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§21

Do kompetencji Rady należy:

 1. Sprawowanie nadzoru nad bieżącą działalnością Fundacji, w szczególności nad działalnością Zarządu,
 2. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 23 ust. 1,
 3. Zatwierdzanie rocznych i długoterminowych planów działalności Fundacji,
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
 5. Określanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
 6. Podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§22

Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§23

 1. Zarząd składa się od jednego do trzech członków w tym prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę na trzyletnią kadencję. Pierwszy Zarząd powołuje Fundator.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
 5. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 7. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady,
 8. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 9. odwołania przez Radę,
 10. śmierci członka Zarządu.
 11. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady w przypadku:
 12. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
 13. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
 14. istotnego naruszenia postanowień statutu,
 15. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji.

§24

 1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związanie z funkcjonowaniem Fundacji z zastrzeżeniem § 21:
 2. kierowanie działalnością Fundacji oraz określanie jej wewnętrznej struktury,
 3. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 4. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 5. uchwalanie regulaminów,
 6. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 7. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 8. przedstawianie Radzie planów działalności i rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
 9. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 10. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 11. występowanie z wnioskiem do Rady o połączeniu z inną fundacją oraz o likwidacji Fundacji,
 12. podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu.
 13. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy jego członków.
 14. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 15. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 16. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§25

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych i innych niż majątkowe upoważniony jest jednoosobowo każdy członek Zarządu.

Zmiana Statutu

§26

 1. Decyzje w sprawie zmian w statucie podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim, dla realizacji których Fundacja została powołana.

ROZDZIAŁ VI

Połączenie z inną fundacją, likwidacja Fundacji

§27

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją na wniosek Zarządu podejmuje Rada w drodze stosownej uchwały.

§28

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§29

Decyzję o likwidacji na wniosek Zarządu podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały.

§30

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji i uregulowaniu jej zobowiązań, mogą zostać przeznaczone wolą Fundatora na rzecz instytucji o zbliżonych celach oświatowych lub edukacyjnych.