+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl

Ruszamy z kolejną edycją naszego projektu „Empatia w działaniu”.

Młodzi ludzie ponownie mają okazję wziąć udział w weekendowym kursie rozwoju osobistego dla początkujących. Celem warsztatów jest rozwój umiejętności, które pomogą w odkrywaniu i uświadomieniu swoich wartości, zobaczenia wartości jako zasobów oraz rozwój postawy otwartości i empatii.

Terminy do wyboru:

16 i 17 listopada 2019, godz. 10:00-18:00

7 i 8 grudnia 2019, godz. 10:00-18:00

Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Fundacji Atalaya, przez dwóch trenerów, specjalizujących się w pracy z młodzieżą.

Dla uczestników jest to doskonała okazja do poznania nas i metod naszej pracy oraz rozpoczęcia długotrwałej współpracy z Fundacją Atalaya.
Chętnych zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projekcie i kontaktowania się z nami w celu wybrania najlepszego dla siebie terminu.

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa Dzielnica Wola.

Praca na warsztacie podzielona jest na 4 główne obszary: „Jak mówić i jak słuchać”, „Być asertywnym”, „Rozwiązać konflikt inaczej” i „Szalony świat emocji”. Udział w projekcie nie jest gotowym rozwiązaniem jak stać się ekspertem w tych dziedzinach. Jest jedynie początkiem i stawianiem pierwszych kroków. Wierzymy, że udział w projekcie może posłużyć młodzieży jako wskazówka odnośnie obszarów, w których mogą projektować swój rozwój.

Kto może wziąć udział?

Udział w projekcie jest bezpłatny. Skierowany jest do osób w przedziale wiekowym 14-19 lat. Do projektu w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby: zagrożone wykluczeniem społecznym, przebywające w pieczy zastępczej oraz zmagające się z trudnościami ekonomicznymi lub rodzinnymi. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby zamieszkałe na terenie dzielnicy Wola.

Program „Empatia w działaniu” jest wizytówką Fundacji Atalaya i od lat służy do poznawania nowej młodzieży gotowej do podjęcia wyzwania jakim jest projektowanie rozwoju osobistego.

Czego uczestnik może się spodziewać po naszym warsztacie?

1. „Jak mówić i jak słuchać” – młodzież poznaje narzędzia potrzebne do efektywnego komunikowania się zgodnie z metodą Porozumienia bez Przemocy (ang. Non-violent Communication – NVC). Ćwiczymy jak mówić, jak słuchać, jak pytać. Podczas tego warsztatu uczymy się rozróżniać komunikaty oceniające od tych opartych na obiektywnym spojrzeniu na sytuację.

2. „Być asertywnym” – warsztat ma na celu poznanie praw i obszarów asertywności. Uczestnicy sprawdzają, gdzie są ich mocne strony oraz nad którymi obszarami chcą popracować. Większa świadomość własnych praw i wartości pomaga młodzieży w asertywnym podążaniu za własnymi celami, nawet jeśli ich sytuacja domowa lub szkolna nie jest sprzyjająca. Często rezultatem treningu asertywności jest również zwiększona wiara we własną sprawczość i podwyższone poczucie własnej wartości.

3. „Rozwiązać konflikt inaczej” – pracujemy nad bardzo ważną częścią relacji międzyludzkich jaką są konflikty i sposoby uch rozwiązywania. Zaczynamy od podstawowej teorii, czyli od koła konfliktu. Pracujemy na przykładach, które uczestnicy sami wnoszą z własnego doświadczenia.

4. „Szalony świat emocji” – temat, który przeplatać się będzie przez każde z zagadnień – jest on konieczny do tego, aby młodzież zaczęła korzystać z „komunikatów ja”, które wymagają od nich rozpoznania własnych emocji w danej sytuacji. Zastanowimy się wspólnie czy są w ogóle „złe” emocje, jaką spełniają emocje rolę. Często dużo czasu poświęcamy rozszyfrowaniu złości czy lęku.

Cele warsztatów:

  • Spotkania w ramach cyklów „Empatia w działaniu” będą koncentrowały się na rozwoju emocjonalnym, poznawczym i społecznym.
  • Wykorzystywane będą metody pracy takie jak: drama brytyjska, gry edukacyjne, techniki kreatywnego pisania i myślenia, storytelling, które pozwolą młodzieży na zaangażowanie w zajęcia i będą pomagały budować motywację do działania.
  • Zajęcia mają również na celu przybliżenie niebezpieczeństw, na które narażona jest młodzież
    z defaworyzowanych środowisk: przemoc w rodzinie, uzależnienia (od alkoholu czy substancji psychoaktywnych).
  • Ważną kwestią w warsztatach jest możliwość pozostawienia uczestnikom decyzyjności w zakresie zarówno formułowania celu, jak i sposobu zakończenia stworzonej podczas zajęć sytuacji.