+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl
 • Coaching grupowy Fundacji Atalaya to przestrzeń, w której uczestnicy mogą zdobywać nową wiedzę o sobie, swoim zespole i otoczeniu, wymieniać się doświadczeniami, eksperymentować, wypróbowywać w praktyce przyjęte założenia oraz utrwalać dobre nawyki na poziomie myślenia i działania. Specyfiką coachingu jest możliwość określania przez uczestników szczegółowych tematów spotkań, zgodnie ze swoimi potrzebami, chyba że zespół określi wcześniej wspólny cel – często, jeśli uczestnicy pracują na co dzień razem, określają wspólny cel rozwojowy, np. podniesienie efektywności spotkań, wzrost zaangażowania w zespole, podniesienie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, czy przeprowadzenie zmiany w organizacji. Coaching jest też narzędziem rozwoju zawodowego, które wspiera proces planowania przyszłości zgodnie z systemem wartości podzielanym przez uczestników.

  Zapytaj o ofertę


  Metodologia coachingu grupowego wspomaga proces dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a także ma pozytywny wpływ na wzrost pewności siebie, rozwój kompetencji interpersonalnych, wydajności w pracy, zarządzanie organizacją, zarządzanie czasem, czy efektywność zespołów. Coaching opiera się na partnerskiej relacji pomiędzy coachami a uczestnikami, respektującej zasady poufności, dobrowolności, wzajemnego zaufania i otwartości.

  Jeden cykl składa się zazwyczaj z 6-8 spotkań, po około 2,5 godziny każde (raz w tygodniu). Możliwe są także spotkania rzadsze, a dłuższe – w zależności od potrzeb danej grupy.
  W czasie około dwóch miesięcy trwania cyklu, uczestnicy wspólnie z coachami projektują tzw. zadania domowe, służące wprowadzaniu w życie określonych innowacji i zmian, weryfikacji pomysłów lub rozwojowi samoświadomości.
  Każde spotkanie prowadzone jest przez dwóch coachów. Współpraca dwóch osóbjest według naszego doświadczenia warunkiem niezbędnym do osiągnięcia wysokiej jakości efektów pracy.

  Koncepcja Porozumienia bez Przemocy (NVC) opracowana przez Marshalla B. Rosenberga, stanowi wsparcie i pomoc dla osób (nauczycieli, opiekunów, wychowawców, rodziców), szukających skutecznych sposobów rozwiązywania nieporozumień i zaspokajania wzajemnych potrzeb. Dla wychowawców, coaching oparty o NVC stanowi profilaktykę i wsparcie w zakresie radzenia sobie z trudnymi emocjami i jest propozycją dla tych, którzy gotowi są, by rozwijać swoje umiejętności pracy z dziećmi i wprowadzać zmianę w zakresie sposobu słuchania, działania i myślenia. Jednocześnie, stawiając sobie własne cele wychowawcze i rozwojowe, uczestnicy zachęcani są do długofalowego spojrzenia na dziecko, jego rozwój i wspólną relację, przy jednoczesnym odchodzeniu od tradycyjnych metod wychowawczych, bazujących na karach i nagrodach.


  • kształcenie postaw otwartości na zmiany, empatii i komunikacji z dzieckiem wolnej od przemocy;
  • poszerzenie samoświadomości w zakresie dostępnych metod pracy z dzieckiem, skutkujące wzrostem odpowiedzialności za własne zachowania, wzmacnianiem motywacji wewnętrznej dziecka, zmniejszeniem ryzyka stosowania przemocy wobec dziecka (fizycznej, psychologicznej, ekonomicznej);
  • szerzenie informacji o wychowaniu bezwarunkowym i komunikacji bez przemocy;
  • wspomaganie komunikacji pomiędzy wychowawcami i dziećmi;
  • wspieranie uczestników w stawianiu i realizacji własnych celów rozwojowych;