+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl
 •  
  W 2018 roku odbyły się dwie kolejne edycje naszego projektu “Empatia w działaniu”. Młodzi ludzie ponownie mieli okazję wziąć udział w intensywnym weekendowym kursie rozwoju osobistego dla początkujących. Celem warsztatów jest rozwój umiejętności, które pomogą w odkrywaniu i uświadomieniu swoich wartości, zobaczenia wartości jako zasobów oraz rozwój postawy otwartości i empatii.
  Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa Dzielnica Wola.
     Praca na warsztacie podzielona jest na 4 główne obszary: “Jak mówić i jak słuchać”, “Być asertywnym”, “Rozwiązać konflikt inaczej” i “Szalony świat emocji”. Udział w projekcie nie jest gotowym rozwiązaniem jak stać się ekspertem w tych dziedzinach. Jest dopiero początkiem i stawianiem pierwszych kroków. Wierzymy, że może posłużyć młodzieży jako wskazówka odnośnie obszarów, w których mogą projektować swój rozwój.

  Kto może wziąć udział?
  Udział w projekcie jest bezpłatny. Skierowany jest do osób w przedziale wiekowym 14-18 lat. Do projektu w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby: zagrożone wykluczeniem społecznym, przebywające w pieczy zastępczej oraz zmagające się z trudnościami ekonomicznymi lub rodzinnymi. Pierwszeństwo udziału w projekcie miały osoby zamieszkałe na terenie dzielnicy Wola.
  W rekrutacji wspierało nas Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

  Program “Empatia w działaniu” jest wizytówką Fundacji Atalaya i od lat służy do poznawania nowej młodzieży gotowej do podjęcia wyzwania jakim jest projektowanie rozwoju osobistego. Czego uczestnik może się spodziewać po naszym intensywnym warsztatacie weekendowym?
  1. “Jak mówić i jak słuchać” – młodzież poznaje narzędzia potrzebne do efektywnego komunikowania się zgodnie z metodą Porozumienia bez Przemocy (ang. Non-violent Communication – NVC). Ćwiczymy jak mówić, jak słuchać, jak pytać. Podczas tego warsztatu uczymy się rozróżniać komunikaty oceniające od tych opartych na obiektywnym spojrzeniu na sytuację. Wykorzystując aktywizujące ćwiczenia, młodzież ma okazję samodzielnie doświadczyć różnicy pomiędzy pytaniami otwartymi a zamkniętymi. W zależności od stopnia zaawansowania grupy, wprowadzane są również elementy barier komunikacyjnych.
  2. “Być asertywnym” – warsztat ma na celu poznanie praw i obszarów asertywności. Uczestnicy sprawdzają, gdzie są ich mocne strony oraz nad którymi obszarami chcą popracować. Z naszego doświadczenia wynika, że dyskusja na temat praw asertywności często wzbudza silne emocje u uczestników i z czasem tworzą wspólne rozumienie tych zasad. Kluczowe jest tutaj zrozumienie konsekwencji i korzyści wynikających z bycia asertywnym, dbania o własne granice i komunikowanie własnego zdania czy własnych wartości. Moduł ten jest kluczowy w kontekście pracy z potencjalnym wywieraniem wpływu przez rówieśników. Większa świadomość własnych praw i wartości pomaga młodzieży w asertywnym podążaniu za własnymi celami, nawet jeśli ich sytuacja domowa lub szkolna nie jest sprzyjająca. Często rezultatem treningu asertywności jest również zwiększona wiara we własną sprawczość i podwyższone poczucie własnej wartości.
  3. “Rozwiązać konflikt inaczej” – pracujemy nad bardzo ważną częścią relacji międzyludzkich jaką są konflikty i sposoby uch rozwiązywania. Zaczynamy od podstawowej teorii, czyli od koła konfliktu. Przyglądamy się temu, jakie konflikty można rozwiązać i w jaki sposób. Pracujemy na przykładach, które uczestnicy sami wnoszą z własnego doświadczenia, zastanawiając się, jak wpisują się one w proponowany model. Tu również pojawia się temat wartości. W zależności od poziomu zaawansowania i motywacji uczestników, wprowadzone są również elementy negocjacji co pozwala im zrozumieć, że czasem nawet najtrudniejsze konflikty można rozwiązać w taki sposób, by były one z korzyścią dla każdej z grup.
  4. “Szalony świat emocji” – temat, który przeplatać się będzie przez każde z zagadnień – jest on konieczny do tego, aby młodzież zaczęła korzystać z “komunikatów ja”, które wymagają od nich rozpoznania własnych emocji w danej sytuacji. Przyjrzymy się również sytuacjom, które wzbudzają bardzo silne emocje np. wywieranie presji społecznych przez rówieśników. Co mówią nam emocje, które odczuwamy? Ku dużemu zdziwieniu młodzieży będziemy odtwarzać ewolucyjne podłoże naszych uczuć i funkcji, które pełniły. Zastanowimy się wspólnie czy są w ogóle “złe” emocje, jaką spełniają emocje rolę. Często dużo czasu poświęcamy rozszyfrowaniu złości czy lęku.

  W trakcie projektu skupiamy się na następujących celach:
  1. Inicjowanie zmian w sferze zachowania uczestników, przede wszystkim w zakresie postaw otwartości, akceptacji i empatii wobec innych, skutkujących ochroną przed rozpoczęciem zażywania alkoholu i innych używek.
  2. Rozwój umiejętności współpracy zespołowej, komunikacji i rozwiązywania konfliktów wśród uczestników warsztatów poprzez zastosowanie metod aktywnych, techniki burzy mózgów, kreatywnego rozwiązywanie problemów.
  3. Rozwój umiejętności społecznych i współżycia w otoczeniu;
  4. Inicjowanie brania odpowiedzialności za własne wybory;
  5. Zapoznanie uczestników projektu z metodą Porozumienia bez przemocy (NVC).
  6. Poszerzenie oferty edukacyjnej Miasta Warszawy, realizowanej poza placówkami oświatowym, adresowanej do grupy młodzieży poprzez realizację warsztatów, które wyposażą uczestników w konkretne umiejętności społeczne i postawy asertywności.
  7. Tworzenie i podtrzymanie sieci relacji i kontaktów pomiędzy organizacjami pracującymi z młodzieżą defaworyzowwaną (np. piecza zastępcza) a Fundacją Atalaya, w szczególności jej trenerami, która będzie mogła w przyszłości zaowocować realizacją innych projektów.