+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
osób korzystających ze wsparcia Fundacji Atalaya
w ramach programów Erasmus+


 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Atalaya z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 5/17, 01-018.
 2. Pani/Pana dane osobowe są zbierane, ponieważ korzysta Pan/Pani z oferty wsparcia Fundacji Atalaya, współfinansowanej przez program Erasmus+. Realizacja zadania wymaga dokumentowania prowadzonych działań i podlega kontroli, która może odbyć się do 5 lat po zakończeniu projektu – dlatego w celu skorzystania usług w ramach oferty Fundacji Atalaya, podanie danych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 lit. E i f
  RODO). Zapewniamy, że Pani/Pana dane są należycie chronione.
 3. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
  • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2023 r.
 6. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy: fundacja@atalaya.pl.
 8. Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.