+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Atalaya z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolskiej 66/39, 01-134 Warszawa.
 2. W sprawie Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się:
  − listownie na adres: ul. Wolska 66/39, 01-134 Warszawa
  − przez e-mail: fundacja@atalaya.pl
 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:
  − w ramach uprawnionej statutowej działalności Fundacji,
  − w celu realizacji jej celów statutowych za Pani/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO,
  − w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umów, realizacją projektów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  − w celu związanym z rekrutacją, nawiązaniem i przebiegiem procesu podjęcia zatrudnienia/współpracy/udziału w projekcie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i h RODO,
  − w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. z zakresu prawa podatkowego, przepisów rachunkowych, prawa pracy oraz z innych przepisów obowiązujących Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 c oraz art. 9 ust 2 lit b RODO),
  − w celach wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 f RODO).
 4. Z uwagi na organizację działania Administratora, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  • podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu Administratora np. podmiotom współpracującym z Administratorem, usługodawcom zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające prowadzenia działalności i świadczenia usług, w niezbędnym, minimalnym zakresie uzasadnionym wykonywaniem tych usług (w tym np. obsługi księgowej, fakturowej);
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
 6. Administrator przechowuje Pani/Pana danych osobowe:
  − w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy, okres przetwarzania trwa do momentu zakończenia tej umowy, − w sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu cofnięcia tej zgody,
  − jednakże niezależnie od powyższego możliwe jest przechowywanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa przez okresy wskazane tymi przepisami, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych np. obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego, zabezpieczenie społecznego,
  − także w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przechowywania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
  − do celów archiwizacyjnych w zakresie danych niezbędnych np. do wykazania rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator przechowuje dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 7. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy: fundacja@atalaya.pl.
 9. Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych.