+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie Numer 2020-4808-8631

Powstaje w kontekście projektu RPMA.09.02.01-14-C067/19 – „Sami-dzielni”

Tytuł: Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z młodzieżą w projekcie „Sami-Dzielni”, dotyczących rozwoju praktycznych kompetencji, niezbędnych w procesie usamodzielnienia.

Załączniki Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-09-29

1. Formularz Zapytania Ofertowego Pobierz

2.  Formularz Ofertowy Know-how Pobierz

3. Klauzula informacyjna RODO Pobierz

4. Oświadczenie o braku powiązań Pobierz

Czy dopuszczalna oferta częściowa? TAK

Data opublikowania ogłoszenia 2020-09-29
Data ostatniej zmiany 2020-09-29
Termin składania ofert 2020-10-07 10:00:00
Planowany termin podpisania umowy 2020-10

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Fundacja Atalaya Wolska 66/39
01-134 Warszawa
NIP: 5272721621

Osoby do kontaktu

Nina Kilińska-Chłystek                tel.: 665 312 958                 506 149 235                e-mail: nina.kilinska@atalaya.pl
Anna Ejme                                      tel.: 665 312 958                                                       e-mail: anna.ejme@atalaya.pl

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych

Opis

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z młodzieżą opuszczającą lub szykującą się do opuszczenia pieczy zastępczej dotyczących rozwoju praktycznych kompetencji, niezbędnych w procesie usamodzielnienia.

Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych jest częścią działań projektu pn.: „Sami-dzielni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, IX Oś priorytetowa- Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałanie 9.2.1- Zwiększanie dostępności usług społecznych, realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.09.02.01-14-c067/19-00 przez miasto stołeczne Warszawa w partnerstwie z Fundacją Atalaya. 1.1

Do obowiązków prowadzących warsztaty należeć będzie m.in.:

a) Przygotowanie szczegółowego programu konkretnego warsztatu i przekazanie ich Zamawiającemu drogą elektroniczną bądź osobiście do biura fundacji, nie później niż 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia warsztatów w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego.

b) Sporządzanie harmonogramu warsztatów w porozumieniu z zamawiającym i przekazanie Zamawiającemu nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

c) Przeprowadzenie warsztatu zgodnego z wcześniej ustalonym scenariuszem i zakresem tematycznym (w tym przygotowanie listy obecności danego warsztatu, zebrania podpisów uczestników, wydanie materiałów szkoleniowych- jeśli dotyczy).

d) Wydanie uczestnikom zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu warsztatów wraz z listą potwierdzającą ich odbiór – potwierdzenie za pomocą własnoręcznego, czytelnego podpisu uczestników oraz przekazanie oryginału dokumentów zamawiającemu nie później niż 5 dni od zakończenia warsztatów.

Kody CPV

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Wola

Miejscowość

Warszawa

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2020-10-07

Koniec realizacji

2021-08-28

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Opis

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

a) Każdy warsztat prowadzony będzie przez dwóch trenerów: merytorycznego i procesowego. Załącznik nr 1 określa szczegółowo, które tematy warsztatowe prowadzone będą przez 1 trenera merytorycznego ze strony Wykonawcy, a które przez dwóch trenerów: merytorycznego i procesowego.

b) W przypadku warsztatów, w których Wykonawca zapewnić ma jednego trenera, będzie to wykwalifikowany trener merytoryczny do realizacji niniejszego zamówienia (w tym przede wszystkim przygotowania scenariusza warsztatów, materiałów szkoleniowych oraz do prowadzenia szkoleń), spełniający poniższe wymagania:

• posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe lub (w przypadku innego wykształcenia) ukończoną dodatkową szkołę, studia podyplomowe uzupełniające bądź kursy świadczące o znajomości tematu z oferowanych warsztatów

• w przeciągu dwóch lat przeprowadził co najmniej 5 zajęć warsztatowych z oferowanej tematyki;

• co najmniej rok doświadczenia w działaniach, skierowanych do młodzieży;

Drugi trener procesowy, będzie wówczas zapewniony ze strony Zamawiającego i będzie spełniał warunki opisane w punkcie 3c.

c) W przypadku warsztatów, w których Wykonawca zapewnić ma dwóch trenerów (załącznik nr 1), pierwszy trener merytoryczny będzie spełniał wymogi określone w punkcie 3b, drugi trener odpowiadać będzie za proces grupowy.

Trener procesowy, zapewniający wsparcie procesu grupowego na poziomie emocjonalnym, poznawczym i behawioralnym, musi spełniać następujące warunki:

• posiadać wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne lub (w przypadku innego wykształcenia) ukończoną dodatkową szkołę bądź studia podyplomowe w zbliżonej tematyce (kierunki humanistyczne, szkoły trenerskie etc.);

• posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu lub współprowadzeniu grup szkoleniowych.

d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość udziału w prowadzonych przez Wykonawców warsztatach.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

1. Cena brutto: 50 %

2. Scenariusz warsztatów: 40%.

3. Doświadczenie z grupą docelową (usamodzielnianymi wychowankami pieczy zastępczej): 10%

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt