+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl

Zapytanie ofertowe

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z młodzieżą w projekcie „Sami-Dzielni”, dotyczących rozwoju praktycznych kompetencji, niezbędnych w procesie usamodzielnienia.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-08-2020

Numer ogłoszenia

1256118

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: fundacja@atalaya.pl do dnia 6.08.2020 do godz. 24:00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundacja@atalaya.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Nina Kilińska-Chłystek,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

665312958/ 506149235

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z młodzieżą w projekcie „Sami-Dzielni”, dotyczących rozwoju praktycznych kompetencji, niezbędnych w procesie usamodzielnienia.
Ramowy program warsztatów Know-how określa Załącznik nr 1. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej (na wybrany jeden bądź kilka tematów warsztatowych).
Zamawiającym usługę jest fundacja „Atalaya” z siedzibą w Warszawa(01-134), ul. Wolska 66/39. We współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych został stworzony projekt „Sami-dzielni”, którego głównym celem jest wsparcie młodzieży z pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia. Fundacja Atalaya jako partner odpowiada za dwa zadania: wsparcie młodzieży, która będzie mieszkać w mieszkaniach wspomaganych objętych nasza opieką oraz przygotowanie i zrealizowanie programu edukacyjno-rozwojowego „Know-how” – co jest przedmiotem obecnego zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów, podczas których młodzież będzie rozwijała praktyczne kompetencje niezbędne na etapie wchodzenia w dorosłość i uzyskiwania niezależności. Będą to między innymi: trening odporności psychicznej, umiejętności kulinarne, profilaktyka narkotykowa, alkoholowa i nikotynowa, edukacja w zakresie budowania świadomych postaw rodzicielskich, edukacja z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Szczegółowy program warsztatów „Know-how” określa Załącznik nr 1.

Przedmiot zamówienia

Zamawiającym usługę jest fundacja „Atalaya” z siedzibą w Warszawa(01-134), ul. Wolska 66/39. We współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych został stworzony projekt „Sami-dzielni”, którego głównym celem jest wsparcie młodzieży z pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia. Fundacja Atalaya jako partner odpowiada za dwa zadania: wsparcie młodzieży, która będzie mieszkać w mieszkaniach wspomaganych objętych nasza opieką oraz przygotowanie i zrealizowanie programu edukacyjno-rozwojowego „Know-how” – co jest przedmiotem obecnego zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa trenerska na przygotowanie i zrealizowanie warsztatów edukacyjnych z młodzieżą w projekcie „Sami-Dzielni”, dotyczących rozwoju praktycznych kompetencji, niezbędnych w procesie usamodzielnienia.
Ramowy program warsztatów Know-how określa Załącznik nr 1. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej (na wybrany jeden bądź kilka tematów warsztatowych).
Do obowiązków prowadzącego warsztaty należeć będzie m.in.:
a) Przygotowanie programu konkretnego warsztatu wraz z materiałami szkoleniowymi i przekazanie ich zamawiającemu drogą elektroniczną nie później niż 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia warsztatów w celu zatwierdzenia przez zamawiającego.
b) Sporządzanie harmonogramu warsztatów w porozumieniu z zamawiającym i przekazanie zamawiającemu przed rozpoczęciem zajęć.
c) Przeprowadzenie warsztatu zgodnego z wcześniej ustalonym programem i zakresem tematycznym (w tym przygotowanie listy obecności danego warsztatu, zebrania podpisów uczestników, wydanie materiałów szkoleniowych).
d) Wydanie uczestnikom materiałów szkoleniowych oraz zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu warsztatów oraz listy potwierdzającej odbiór certyfikatów i materiałów przez uczestników – potwierdzenie za pomocą własnoręcznego, czytelnego podpisu oraz przekazanie oryginału dokumentów zamawiającemu nie później niż 5 dni od zakończenia cyklu warsztatów.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Kompletna usługa szkoleniowa zostanie wykonana w czasie trwania projektu od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do dnia 31.08.2021 r. Dokładne terminy szkoleń zostaną zaproponowane przez Wykonawcę w terminie 5 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający zaakceptuje podane terminy lub wniesie uwagi w terminie 5 dni od daty przekazania harmonogramu szkoleń przez Wykonawcę

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

a) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, co najmniej trzy usługi polegające na przeprowadzeniu minimum 3 szkoleń dla minimum 10 osób.
b) Wykonawca będzie dysponował trenerami do realizacji niniejszego zamówienia (w tym przede wszystkim przygotowania programu warsztatów, materiałów szkoleniowych oraz do prowadzenia szkoleń). W przypadku szkoleń prowadzonych przez dwóch trenerów ze strony Wykonawcy, co najmniej jeden z nich musi spełniać następujące warunki:
• posiadać wykształcenie wyższe;
• posiadać co najmniej 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć skierowanych do młodzieży;
W przypadku dwóch trenerów ze strony Wykonawcy, obaj muszą posiadać doświadczenie w zakresie tematyki prowadzonych warsztatów;
W przypadku szkoleń prowadzonych przez jednego trenera ze strony Wykonawcy, trener musi spełniać wszystkie trzy w/w warunki.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena brutto: 50 %
2. Program warsztatów: 30%.
3. Doświadczenie z usamodzielnianymi wychowankami: 20%Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Badana oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

1. Punkty za kryterium „Cena brutto” zostaną obliczone w następujący sposób:
Cena najtańszej oferty
———————————- x 50 = liczba uzyskanych punktów
Cena ocenianej oferty

Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 50 pkt.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

Adres

pl. Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224431440

Fax

224431442

NIP

5252248481

Tytuł projektu

Sami-dzielni

Numer projektu

RPMA.09.02.01-14-C067/19-00