+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl

Trwa nowy projekt „Sami-dzielni”. 

We współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych stworzyłyśmy projekt, którego głównym celem jest wsparcie młodzieży z pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia.

Fundacja Atalaya jako partner odpowiada za dwa zadania:

– wsparcie młodzieży, która będzie mieszkać w mieszkaniach wspomaganych objętych nasza opieką;

– przygotowanie i zrealizowanie programu edukacyjno-rozwojowego „Know-how”.

W ramach projektu uruchomionych zostało 5 mieszkań wspomaganych, w których mieszka 10 młodych osób (w trakcie 2 lat trwania projektu skorzysta z nich 16 osób).

Przeczytaj regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Wypełnij formularz i zgłoś się do projektu

Podczas realizacji programu „Know-how” zorganizowane zostaną spotkania edukacyjno-rozwojowe o różnorodnej tematyce dopasowane do potrzeb uczestników projektu. Ich celem będzie rozwój praktycznych kompetencji niezbędnych na etapie wchodzenia w dorosłość i uzyskiwania niezależności. Będą to między innymi:
– kompetencje zawodowe (praca na mocnych stronach, odkrywanie i realizowanie własnej ścieżki zawodowej, odpowiedzialność)
– trening odporności psychicznej;
– umiejętności kulinarne (nauka łatwego, ekonomicznego, ale też zdrowego gotowania, ograniczenie marnowania żywności);
– zagadnienia socjalne (zdrowie, profilaktyka narkotykowa i alkoholowa, wiedza o sytuacji mieszkaniowej, aspekty prawne, formularze, podania i korespondencja urzędowa, kwestie związane z kontynuowaniem nauki);
– kompetencje społeczne, w szczególności budowanie relacji z otoczeniem i rozwiązywanie konfliktów;
– przedsiębiorczość (planowanie budżetu, bankowość, prawa i obowiązki pracownika, rozliczanie podatków, obsługa programów IT).
– edukacja w zakresie budowania świadomych postaw rodzicielskich, edukacji do życia w rodzinie.

Młodzież mieszkająca w mieszkaniach wspomaganych oraz uczestnicząca w programie „Know-how” otrzyma także wsparcie asystenta usamodzielnienia, wspólnie z którym będzie pracować nad rozwojem w kluczowych obszarach swojego życia (edukacja, praca, relacje z bliskimi, w tym relacje ze współlokatorem/ką) i który zapewni doraźną pomoc i doradztwo w razie potrzeby.

Dokumenty rekrutacyjne:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla wychowanków pieczy zastępczej kliknij w link

Formularz oferty dla wychowanków pieczy zastępczej – Załącznik 1 kliknij w link

Oświadczenie uczestnika projektu- Załącznik nr 2 kliknij w link

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – Załącznik 3 kliknij w link

Osoby, które chcą ubiegać się o zakwaterowanie w mieszkaniu wspomaganym, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem mieszkań:

Regulamin mieszkań – kliknij w link


Harmonogram działań „Know-how”:

1. Warsztat „Co wiem o WCPR?”
miejsce: WCPR, Warszawa ul. 11 listopada 5B
termin: 24 czerwca 2020 r, godz. 11:00-14:00

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany przez Miasto stołeczne Warszawa w partnerstwie z Fundacją Atalaya
Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 526 568,00 PLN
Wkład własny: 106 860,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 419 708,00 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.08.2021
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Partnerzy w projekcie: Fundacja Atalaya
Opis projektu:
Cel główny projektu:
zwiększenie dostępu do usług społecznych 80 mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez działania ukierunkowane na wyrównanie deficytów opiekuńczo-wychowawczych rodziny, mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, stworzenie mieszkań wspomaganych dla osób opuszczających pieczę zastępczą i rozszerzenie procesu usamodzielnienia dla osób opuszczających pieczę zastępczą oraz stworzenie 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 80 osób mieszkańców m.st. Warszawy w tym:
– 14 dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
– 20 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których występują deficyty opiekuńczo-wychowawcze, a dzieci są zagrożone umieszczeniem lub powrotem do pieczy zastępczej,
– 16 osób przebywających w mieszkaniach wspomaganych;
– 30 osób w procesie usamodzielniania.
Główne działania w projekcie:
– Wsparcie asystenta rodziny,
– Usługi wsparcia rodziny,
– Stworzenie mieszkań wspomaganych,
– Wsparcie w procesie usamodzielniania,
– Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze,
– Stworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej do 14 osób.